close
check_circle_outline SNELLE LEVERTIJDEN check_circle_outline BESPAAR TOT 50% check_circle_outline HOGE KWALITEIT check_circle_outline GRATIS VERZENDING VANAF € 80
mail info@shirttuning.be

Algemene voorwaarden Shirttuning.be

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Shirttuning.be: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van MBS e-commerce s.r.o., gevestigd aan 'Pražská 3259, 415 01 Teplice (Tsjechië).
 2. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Shirttuning.be een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Klant, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: Shirttuning.be en de Klant gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Shirttuning.be zich jegens de Klant verbindt tot de verkoop en levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen Shirttuning.be en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Shirttuning.be en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Shirttuning.be geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van Shirttuning.be op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: de in het kader van de Overeenkomst door Shirttuning.be aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, al dan niet gepersonaliseerde T-shirts, sweaters, hoodies, mokken, kussens en (andere) accessoires begrepen kunnen zijn.
 8. Webwinkel: www.shirttuning.be.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Shirttuning.be en iedere Overeenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van Shirttuning.be is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Shirttuning.be kan zijn aanbod tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Klant, nog herroepen.
 2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Shirttuning.be dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Een bestelling gedaan middels de Webwinkel zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant worden bevestigd.
 4. Indien de Klant de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Klant is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij de levering van:
  1. volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, waaronder in elk geval alle gepersonaliseerde Producten begrepen;
  2. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
  3. Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 3. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Shirttuning.be aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Shirttuning.be. Zo spoedig mogelijk nadat Shirttuning.be in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Shirttuning.be de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Shirttuning.be retourneren.
 6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Shirttuning.be is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van Shirttuning.be, mits en voor zover de Consument voor de minst kostbare wijze van retourzending kiest.
 9. Shirttuning.be zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, vermeerderd met de retourkosten als bedoeld in het vorige lid en minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Shirttuning.be zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 10. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Shirttuning.be niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Shirttuning.be aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERTIJDEN

 1. Alle eventuele leveringstermijnen waartoe Shirttuning.be zich jegens de Klant heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen.
 2. Het verzuim van Shirttuning.be treedt niet eerder in dan nadat de Klant Shirttuning.be Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Shirttuning.be na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

ARTIKEL 6. | LEVERING

 1. Levering van Producten geschiedt op het door de Klant opgegeven afleveradres. Indien geen afleveradres is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
 3. Indien de Producten niet of niet tijdig aan de Klant kunnen worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Klant is toe te rekenen, is Shirttuning.be gerechtigd de Producten op kosten van de Klant op te slaan, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten.
 4. In het geval dat de Klant afname van de Producten weigert of anderszins nalatig is de Producten in ontvangst te nemen, zal de Klant op eerste verzoek van Shirttuning.be mededelen binnen welke termijn de Producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan twee weken na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Shirttuning.be is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien de Klant, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de Producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de Klant tot voldoening van de overeengekomen prijs en eventuele bezorgkosten, de redelijke kosten voor opslag van de Producten en eventueel andere door de tekortkoming van de Klant ontstane kosten.

ARTIKEL 7. | TOLERANTIES

 1. In het aanbod, in de Webwinkel of anderszins door Shirttuning.be vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren Producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de Producten welke de Klant redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren en positie van bedrukking in verband met verschil tussen beeldschermweergave en de werkelijkheid, respectievelijk de gebruikte productietechniek. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Klant geen grond voor klachten, geen grond om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.
 2. Ten aanzien van Producten van textiel geldt een toelaatbare marge van ca. 5% tussen de werkelijke maten en de maten zoals weergeven in de maattabel in de Webwinkel. Een afwijking binnen deze marge biedt voor de Klant evenmin een grond voor klachten, een grond om de Overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 8. | ONDERZOEK EN KLACHTEN

 1. De Klant dient op het moment van leveren, althans onverwijld daarna, te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid van de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar oordeel van de Klant niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient hij daarvan onverwijld per e-mail te doen aan Shirttuning.be.
 2. Klachten met betrekking tot ten tijde van de levering van de Producten redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 14 dagen nadat de Klant van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, althans redelijkerwijs in kennis had kunnen geraken, per e-mail bij Shirttuning.be te zijn ingediend.
 3. Klachten dienen onder opgave van het order-ID en een beschrijving van de klacht te worden ingediend. De Klant wordt verzocht foto’s mee te sturen als aan de hand daarvan het probleem kan worden toegelicht of geïdentificeerd.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, kan een Consument er geen beroep meer op doen dat hetgeen in het kader van een consumentenkoop is geleverd niet aan de Overeenkomst beantwoordt, indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Consument ter zake bij Shirttuning.be is geklaagd.
 5. Indien de Klant niet tijdig en overeenkomstig het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Shirttuning.be uit een dergelijke klacht van de Klant geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de Klant tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling aan Shirttuning.be bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. Shirttuning.be levert uitsluitend garantie op de Producten indien en voor zover dit uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, met dien verstande dat zulks niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Shirttuning.be kunnen doen gelden (conformiteit).
 2. Onverminderd de eventueel uitdrukkelijk en Schriftelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) in elk geval indien een gebrek van het geleverde het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Shirttuning.be toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of montage, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde, waaronder mede begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van Shirttuning.be zijn uitgevoerd.
 3. Geen grond voor klachten of een geldige aanspraak op garantie of non-conformiteit is de omstandigheid dat de Producten gelijk zijn aan een eerder geleverde testversie van het betreffende Product, welke testversie door de Klant is goedgekeurd.
 4. In geval van een geldig beroep op garantie of non-conformiteit, maakt de Klant aanspraak op herstel of vervanging. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de Klant aanspraak op een financiële compensatie die niet meer zal bedragen dan in verband met het betreffende Product door de Klant aan Shirttuning.be betaalde bedrag.
 5. Een beroep op garantie of non-conformiteit wordt als klacht beschouwd, waarop het bepaalde in artikel 8 van toepassing is.

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

 1. Shirttuning.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, transportbeperkingen, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Shirttuning.be of derden.
 2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Shirttuning.be bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of nog slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Shirttuning.be is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Shirttuning.be ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Klant ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Klant Schriftelijk door Shirttuning.be in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Klant zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Shirttuning.be gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Klant reeds genoegzame zekerheid voor de door hem aan Shirttuning.be verschuldigde en eventueel nog verschuldigd wordende betaling heeft gesteld.
 3. De Klant maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Shirttuning.be uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Klant is verplicht de schade die Shirttuning.be ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Shirttuning.be de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die Shirttuning.be op de Klant heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | VERZENDKOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Bij aflevering in Nederland geschiedt verzending voor de Klant kosteloos bij een bestelbedrag vanaf € 80,- (incl. btw). In andere gevallen komen de verzendkosten aanvullend voor rekening van de Klant.
 2. Betalingen dienen te geschieden op een van de daartoe door Shirttuning.be aangewezen methoden en op het door Shirttuning.be aangezegde moment dan wel binnen de door Shirttuning.be vermelde termijn. Shirttuning.be is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Shirttuning.be is nagekomen.
 3. Shirttuning.be is gerechtigd de aan de Klant toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 4. Indien de Klant in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Klant anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Klant een Consument is.
 6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 13. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Ten aanzien van gepersonaliseerde Producten dient de Klant de door Shirttuning.be aangegeven aanleverinstructies met betrekking tot de door de Klant gewenste specificaties/ personalisatie juist in acht te nemen. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Shirttuning.be kan worden toegerekend.
 2. Shirttuning.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Shirttuning.be is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4 van dit artikel, jegens de Klant slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Shirttuning.be in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Shirttuning.be aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Shirttuning.be toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 3. Mocht Shirttuning.be aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Shirttuning.be te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Klant dient Shirttuning.be hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Shirttuning.be ter zake vervalt.
 4. De aansprakelijkheid van Shirttuning.be is beperkt tot ten hoogste herstel of vervanging van de Producten waarop de aansprakelijkheid van Shirttuning.be betrekking heeft. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Shirttuning.be beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Shirttuning.be betrekking heeft.
 5. Onverminderd de vervaltermijnen als bedoeld in artikel 8, bedraagt de verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Shirttuning.be één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende rechtsvorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 6. De Klant vrijwaart Shirttuning.be van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) ander(en) dan aan Shirttuning.be toerekenbaar is.
 7. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 14. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Klant de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail, onder opgave van het order-ID en beschrijving van de klacht, te worden ingediend bij Shirttuning.be. Indien de klacht betrekking heeft op een geleverd Product, wordt de Klant verzocht foto’s mee te sturen als aan de hand daarvan het probleem kan worden toegelicht of geïdentificeerd.
 2. Bij Shirttuning.be ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Alle door Shirttuning.be geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Klant alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Shirttuning.be aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.